Bepalingen SGWB Avondvierdaagse 2024

1. ORGANISATIE 
Onder auspiciën van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna: SGWB) organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie  in Veenendaal de Avondvierdaagse.

2. PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE 
De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni

3. DEELNAME 
Deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit 6 personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school, enz. met meer dan één groep is toegestaan.
De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder.

4. AFSTANDEN / MINIMUM LEEFTIJDEN 
Afhankelijk van de geboden mogelijkheid kan worden deelgenomen aan:                               
− bij de organisatie van 4 x 5 km. is de minimumleeftijd van deelname: 
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 6 jaar in het organisatiejaar. 
− bij de organisatie van 4 x 10 km. is de minimum leeftijd van deelname: 
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 8 jaar in het organisatiejaar.
− Voor deelnemers die in het organisatie jaar 6 of 7 jaar (vergelijkbaar groep 3 en 4) zijn of worden geldt dat slechts deelgenomen kan worden: 
o onder toezicht van ouder(s)/verzorger(s)/begeleiders;
o deelname in groepsverband onder leiding van leid(st)er, die tenminste 18 jaar of ouder is. 
U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening houden met de minimumleeftijd. 
De totale afstanden van 20 en 40 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.

5. INSCHRIJFGELD 
− Het inschrijfgeld bedraagt op de voorinschrijfavonden (22 en 29 mei) € 6,00 voor iedere deelnemer/neemster. U kunt bij ons pinnen.
− Mocht er worden ingeschreven op dinsdag 7 juni is het bedrag van deelname € 8,50.

6. WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING 
De inschrijving - waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ontvangen dient als volgt te geschieden:
a) individuele deelnemer:
− de deelnemer meldt zich voor inschrijving in de kantine van Schaats- en Skeelerclub De Greb en kan zich daar inschrijven
b) voor groepen:
− de groepsleid(st)ers meldt zich voor inschrijving in de kantine van Schaats- en Skeelerclub De Greb. Bij de inschrijving dient het volledig ingevulde “inschrijvingsformulier voor een groep” ingeleverd te worden in drievoud. 

7. INSCHRIJFADRES, INSCHRIJFTIJDEN, STARTPLAATS, STARTTIJDEN 
De start is dagelijks vanaf 18.00 uur vanaf het evenemententerrein aan de Groeneveldselaan in Veenendaal. De voorinschrijfavonden zijn op woensdag 22 mei en woensdag 29 mei in de kantine van Schaats- en Skeelerclub De Greb aan de Groeneveldselaan in Veenendaal

8. SLUITING VAN INSCHRIJVING
U kunt ook nog inschrijven op dinsdag 4 juni vanaf 17.30 uur in de kantine van De Gregb

9. PERSOONLIJKE HERINNERING
Deelnemers(sters) die de Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvolgende avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. 
Bij deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e, 70e en 75e maal bestaat uit deze uit een medaille. Voor de tussenliggende malen worden cijferpins verstrekt.

10.CONTROLEKAARTEN 
De individuele deelnemers(sters) alsmede de leid(sters) van de groepen, ontvangen per wandelavond een controlekaart. 
− Aan het einde van iedere wandelavond wordt de dag controlekaart ingeleverd c.q. gewaarmerkt.
− De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks vóór het vertrek of het aantal aangegeven deelnemers op de controlekaart overeenkomt met het werkelijke aantal deelnemers van zijn/ haar groep. 
− Een eventueel verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.

11.VERPLICHT IS 
Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van PRC, controleurs, verkeersregelaars en politie. 
− Deelnemers van de Avondvierdaagse lopen aan de uiterste rechterzijde van de (rij)weg. Daar waar mogelijk op het voetpad.

12.VERBODEN IS 
Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen). 

− Het gebruik van alcohol is tijdens de avondvierdaagse verboden
− Met meer dan drie personen, leid(st) er inbegrepen, naast elkaar te lopen. 
− Het dragen van kleding, insignes en (mede)voeren van vlaggen en vaandels, enz. welke uitdrukkelijk dienen ter propagering van een bepaald godsdienstig en/of staatkundig streven.− Het gebruik maken van muziekinstrumenten, behoudens voor militaire detachementen c.q. met toestemming van de PRC.
− het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare radiotoestellen, etc.

 

13. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
ledere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt 4 en 5 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.

14.PERSOONSGEGEVENS
De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving voor deelname aan de Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens.
De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.

15.SLOTBEPALING
In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in overeenstemming met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.

Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond

Goedgekeurd SGWB no. Tz AVD 2024-101.